ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την κοινωνική ευθύνη με γνώμονα την

ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης της Διοίκησης με τους εργαζόμενους όπως επίσης με συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες.

Η Διοίκηση του «Karakanas Group» μέσω της Πολιτικής αυτής δεσμεύεται για τα παρακάτω :

 

1.Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας

 1. Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με εργασιακά θέματα
 2. Την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία
 3. Την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την υγεία των εργαζομένων στην εργασία
 4. Τον συνεχή έλεγχο του περιβάλλοντος εργασίας και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την βελτίωση αυτού

6.Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή ρατσιστικών φαινομένων και συμπεριφορών

 1. Τη συνεχή διαβούλευση με τους εργαζομένους σε εργασιακά θέματα

8.Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εύρυθμη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς

 1. Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εύρυθμη συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία
 2. Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή κάθε παράνομης εργασίας
 3. Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή φαινομένων διαφθοράς
 4. Την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
 5. Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διάκρισης των δύο φύλων
 6. Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε κάθε εργασία που εκτελεί η εταιρεία
 7. Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας

16.Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος

 1. Τη συνεχή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού

18.Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για θέματα κοινωνικής ευθύνης

19.Την συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, την τοπική κοινωνία, πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες για την βελτίωση θεμάτων κοινωνικής ευθύνης

20.Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

21.Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων σχετικών με την κοινωνική ευθύνη με σκοπό τον

καθορισμό στόχων συνεχούς βελτίωσης

 1. Η εταιρεία ως υπερήφανο μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πιστοποιείται από την EUROCERT βάση του προτύπου ETHOS για τις αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει και δεσμεύεται για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του.

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει

διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της πολιτικής κοινωνικής

ευθύνης.

Η πολιτική κοινωνικής ευθύνης κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας.

 

Για την εταιρεία

 

Παναγιώτης Ν. Καρακάνας